اِلمان های شهری از جمله عناصری هستند که با قرار گرفتن در شهرعلاوه بر ایجاد زیبایی معرف پیشینه، فرهنگ و افتخارات یک شهر می باشند. ما در راستای تحقق این امر برای خلق یک اِلمان ، تلفیقی از « معماری، صنعت و هنر» را با ترکیبی از «حجم، اجزای سازه ای و اشکال هندسی » به کار می گیریم تا نماد شاخصی در شهر به اجرا درآوریم  که منظر شهری را تحت شعاع خود قرار دهد. شهرداری ها اغلب توجه خاصی به اجرای اِلمان مناسب و پرمحتوا در شهر را دارند. در این زمینه همکاری با شهرداری ها جزء افتخارات رزومه ی اجرایی ما می باشد.